Dåeriedidie raajroem Marja Mortenssonine ektine

Vitnije baalhkeste Spellemannprisen Marja Mortensson sov njealjede albumem «Raajroe – The Reindeer Caravan» bæjhkohte daan biejjien. Daate lea naakede mïsse aavoedamme gellie jaepieh.


Les på andre språk: Norsk

Åarjelsaemi gïelese: Ellen Bull Jonasse n

Akte vuartadihks Marja Mortensson Š-magasijnine soptseste naan gille biejjiej åvtelen altese njealjede albume «Raajroe – The Reindeer Caravan» olkese luajhtasåvva abpe veartenasse.

– Joekoen fuehpie domtoe albumem bæjhkoehtidh, daelie gosse geatskeneminie. Manne dan guhkiem daejnie barkeme, men damtem manne lim mån maahteme viielie darjodh. Guktie Leam naa vuartadihks.

Marja soptseste satne guhkie lastoem åtneme aktem symfonijesprosjektem darjodh. Voestes åssjaldahke eelki bïehtsegidh joe gosse lij Tråante 2017.

Guvvie: NRK

– Manne gujht åadtjoejim meatan årrodh Dennie stoerre geebehtimmieprosjektesne «Jielemen aavoe» jïh ohtje arnam åadtjoejim orkesterinie jïh Beaivvášine spealadidh jïh dan profesionale byjresisnie årrodh. Jïh dellie ussjedim «daam gujht sïjhtem ikth vielie darjodh».

Albumen musihke tjaalasovvi dæjmetje daelvien. Daniel Herskedal lea albumem orkesterasse sjïehtedamme, guhte aaj albumisnie tjoehte Jakop Janssønnine jïh Kringkastingsorkesterinie (KORK) ektine.

Maadtoej jieleden bïjre sopseste

Albume «Raajroe – The Reindeer Caravan» aerpiem buakta dehtie saemien njaalmeldh soptsestimmievuekeste.

– Ibie maa mijjieh soptsesh gærjine jïh tjaaleginie tjaaleme. Men mijjieh soptsesidie buakteme vueliej jïh njaalmeldh soptsestimmievuekiej tjïrrh.

Raajroe lea symbovline sjïdteme don baalan maam Marja ij leah åådtjeme dååjredh. Don baelien gosse bovtsigujmie tjoejki jïh dejtie guhkies jïh slæjhtoes juhtiemidie darjoeji.

Preesseguvvie: Jørn Kristensen

– Daate lea daajroe jïh aerpievuekie mejtie doh båarasåbpoe almetjh annje utnieh. Manne soptsesijstie dehtie baeleste sjååjmeme.

Jienebh dejstie soptsesijstie mah albumisnie soptsesuvvieh Marja lea govleme maanabaelien raejeste.

– Daate mov vuekie mijjen histovrijem soptsestidh: dam musihken tjïrrh buektedh, vuelien eatnamisnie.

Eatneme annje soelkelaakan juajka

Albumisnie luhkie vuelieh mah fïereguhten soptsesem soptsestieh åvtetje aejkien bïjre, raajroe, eatnemen ietnie, vuelie, aejlies duvrie, gïeteråantja, båeries giedtieh jïh daajbaaletje tïjjen bïjre.

– Mij dov lyjhkedsvuelie albumisnie?

– Joekehtadta biejjeste beajjan jïh våhkoste våhkose. Fïerhten vuelien lea badth jïjtse universe.

Marja læjhkan soptseste akte dejstie vuelijste maam lyjhkestamme, lea «Vuelieh sjaavoejin».

Preesseguvvie: Jørn Kristensen

Soptsesåvva gosse gïele jïh vuelieh sjaavoejin, dellie eatneme jåarhka joejkedh jïh soelkelaakan mearojne, jeanoejgujmie jïh vaeriejgujmie soptsestidh.

Eatneme juajka jïh soelkelaakan soptseste mearan dom biejjiem vuertieminie gosse mijjieh almetjh vihth mijjen faamoem gaavnebe jïh vihth aelkebe mijjen gïelh soptsestidh jïh mijjen vuelieh joejkedh.

– Mov håhkoe båetijen aejkien lea mijjieh vihth sijhtebe mijjen kultuvreaerpiem nuhtjedh jïh jåerhkedh. Jïh guarkedh man vihkele eatneme lea mijjen sisnie. Guktie vïenhtem dïhte lea akte dejstie veaksahkommes teekstijste.

Voestes bæjhkoehtimmie Rørosisnie

Golken 1.b. voestes bæjhkoehtimmie albumistie «Raajroe – The Reindeer Caravan» Rørosen gærhkosne KORKine Raasten rastah festival.

Dïsse Marja aavode.

– Dan joekoen njaelkie minngemosth luhpiem åadtjodh daam almetjefeestem utnedh. Stoerre dååjrese sjædta daam musihkem jielije darjodh, jïh damtedh musihke jielieminie raaktan daesnie jïh daelie. Njaelkie domtoe musihkem sïjse spealadidh jïh Dam bæjhkoehtidh. Men mij akt eevre jeatjah desnie tjåadtjodh jïh gaskoeh musihkesne årrodh, Marja minngemes jeahta.